Posteado por: gerardesbri | noviembre 6, 2007

Index del disseny d’interiors

Índex:  

– Concepte del disseny d’interiors :

El disseny d’interiors és la disciplina projectual involucrada en el procés de formar l’experiència de l’espai interior amb la manipulació del volum espacial així com el tractament superficial.

– Accions que pot fer un dissenyador d’interiors:

Els dissenyadors d’interiors poden realitzar alguna o totes les activitats següents, entre d’altres deures i responsabilitats:

– Investigar i analitzar les metes i els requisits del client, juntament amb el desenvolupament dels documents de disseny, els dibuixos i diagrames que  envolten aquestes necessitats.

– Formular els plans preliminars de l’espai i els estudis i esbossos bi i tridimensionals del concepte de disseny que integren les necessitats del client basades en coneixement dels principis del disseny interior i teories de la conducta humana

– Confirmar si aquests plans preliminars de l’espai i els conceptes de disseny es consideren segurs, funcionals, estèticament apropiat, a més a més de confirmar que la reunió d’aquests elements compleixen els requisits de la salut pública, de seguretat i del benestar, incloent regles del codi, de l’accessibilitat, ambientals i de sustentabilitat.

– Seleccionar els colors, els materials i els fins per traslladar apropiadament el concepte de disseny i per resoldre requisits sociopsicològics, funcionals, de manteniment, de funcionament, de cicle vital, ambientals i de seguretat

– Seleccionar i especificar els mobles, els accessoris i l’equip que s’alineen amb el concepte de disseny, incloent dibuixos  de disposició i la descripció detallada del producte.

– Desenvolupar la documentació del contracte per facilitar la taxació, consecució i instal·lació dels mobles.

– Proporcionar els serveis de gerència de projecte, incloent la preparació dels pressuposts i dels horaris de projecte.

– Elaborar els documents de construcció que consisteixen en els plans, alçats, detalls i les especificacions per il·lustrar els diversos elements del concepte de disseny, incloent les disposicions i localitzacions de l’estesa  d’energia i comunicacions i les localitzacions no-estructurals i/o no-sísmiques, del sostre, disseny d’il·luminació, les disposicions dels mobles i els materials.

– Elaborar els documents de construcció que adhereixen als codis regionals sobre materials ignífugs, els codis municipals i qualsevol altres estatuts, regulacions i pautes jurisdiccionals que s’apliquin a l’espai interior.

– Coordinar i col·laborar amb els professionals aliats al disseny incloent els qui proporcionen els serveis addicionals per al projecte de disseny, però no limitat als arquitectes, els enginyers estructurals, els enginyers industrials i els enginyers elèctrics, a més a més de diversos consultors especialitzats involucrats en el projecte de disseny.

– Confirmar que els documents de construcció per a la construcció no-estructural i/o no-sísmica són signats i segellats pel dissenyador interior responsable, com aplicable per satisfer els requisits jurisdiccionals i codis oficials.

– Administrar com agent els documents, les ofertes i les negociacions del contracte amb el client.

– Observar i divulgar la informació sobre el progrés i la terminació  del projecte del disseny, a més a més de conduir l’avaluació de la postocupació i de preparar informes de la postocupació a nom del client.

– Dissenyadors contemporanis :

– Vincent Gabriel Fourcade (27 de febrer, de 1934 – 23 de desembre de 1992) dissenyador d’interiors francoestadounidense que destacava, va fundar  el 1960 Denning & Fourcade, Inc., i destacava el seu gust per  lo excessiu.

– Ximo Roca (1958, València, Espanya) és un reconegut dissenyador industrial, gràfic i de l’interiorisme aplicat a l’arquitectura efímera. Destacava en el disseny de mobles.

– Estudis necessaris:     

Accés mitjançant prova

a.) Alumnes amb requisits acadèmics 

Amb el títol de Batxiller (LOGSE) i superar, a més, una prova d’accés consistent en dues parts.

Exercici 1: Maduresa i formació (40%)
D’entre les següents matèries: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, història, matemàtiques, física i química i llengua estrangera, cada aspirant en seleccionarà tres i desenvoluparà una qüestió de cadascuna.
Exercici 2: Aptituds plàstiques (60%)
Consta de dues parts:
– Realització d’una representació d’un model tridimensional amb llenguatge artístic i d’una representació d’un altre model o del mateix amb llenguatge de tipus tècnic.

– Realització d’una composició a color a partir d’un model proposat.

b.) Alumnes de 25 anys sense requisits acadèmics 

Els aspirants majors de 25 anys que no compleixen els requisits acadèmics, hauran de superar prèviament un examen preliminar de caràcter eliminatori relatiu als coneixements corresponents al batxillerat, per poder accedir al segon exercici de la prova d’accés.

Accés direct

Amb el títol de Tècnic Superior d’arts plàstiques i disseny o d’un títol declarat equivalent.

Anuncios
Posteado por: gerardesbri | octubre 30, 2007

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Categorías